top of page
Kreyòl

Resous ak Enfòmasyon sou COVID-19

  • Jere COVID-19 - Fey enfòmasyon sa a eksplike kisa pou ou fè si ou malad ak COVID-19 oswa ou panse ke ou enfekte 

  • Gwosès ak COVID-19 - Fey enfòmasyon sa a eksplike kouman COVID-19 kapab afekte ou si ou ansent, oswa si ou ta vle vin ansent 

VIDEO: Tès gratis pou COVID 19 - Samdi 2 Me

VIDEO: Enfòmasyon enpòtan sou COVID-19 (Choptank Health)

bottom of page