Kreyòl

Vasen COVID-19 yo Keksyon yo Poze Souvan

Piblikasyon nouvèl yo

VIDEO: Tès gratis pou COVID 19 - Samdi 2 Me

VIDEO: Enfòmasyon enpòtan sou COVID-19 (Choptank Health)

Haitian American Medical Association

Website | Facebook

Fèy Enfòmasyon - Health Literacy Project

Anpeche Jèm yo Simaye

10 Konsèy pou Karantin Lakay oswa Siveyans w ap Fè Poukont Ou

Ede Kanpe COVID-19 grasa Distans Sosyal

Maryland Department of Health - Kreyòl

CDC rekòmande itilize twal ou gen lakay pou kouvri figi ou nan anviwònman piblik (6 Avril 2020)

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) te bay nouvo konsèy ki rekòmande pou moun mete twal oswa fabrik pou kouvri figi lè y ap antre nan espas piblik tankou makèt, famasi, oswa biwo doktè. Mask sa yo ka kapap fèt avek bagay ou gen lakay ou oswa ou ka fè li lakay avek materyèl ki pa koute anpil kòb. 

 

Sit wèb CDC a bay enstriksyon kòman ou ka fè twal pou ka kouvri figi ou, sa enkli mask ou ka koud, mask ki pa bezwen koud ke ou kapap fè yo avek mayo. 

 

Ofisye Enfòmasyon Piblik nan County an, Sara Visintainer, te note ke gouvènman County an pa kapab bay rezidan yo mask e yo dwe fè pwòp mask pa yo. Li te di  "erezman, nou konnen ke rezidan nan Caroline County an Konn travay ak men yo e y ap itilize resous nesesè. "Nou ankouraje moun fè pwòp mask pou figi yo. Anplis sit entènèt CDC a, gen anpil lòt bon leson patikilye sou kòman ou ka fè mask pou kouvri figi ou sou YouTube ak blogs navèt". 

 

CDC a bay nouvo konsèy sa a kòm li te vin klè ke gen moun ki ka kontrakte e gaye COVID-19 san yo pa montre sentòm yo. Nan ka sa yo, li enposib pou yo fè distenksyon ant moun ki an sante ak moun ki enfekte san yon tès fòmèl.

 

Visitainer te di "Mask ki fèt lakay pou kouvri figi ou fèt pou anpeche moun ki gen viris la epi ki ka konnen l gaye enfeksyon an bay lòt moun. “Li pa bezwen klas medikal. An reyalite, CDC a rekòmande pou fè mask pwòp pa ou pou ka ede asire medikal-klas chirijikal oswa ke Mask N95 yo rezève pou doktè ak enfimyè kap bay pasyan yo swen dirèk". 

 

Sou sit wèb CDC a gen anpil detay enpòtan e rezidan yo ankouraje pou vizite paj la pou yo aprann sou ki jan yo ka kouvri figi yo ak twal, konbyen fwa pou yo chanje yo, ak ki jan pou yo lave yo pou asire ke yo rete nan bon eta pou ou ka itilize yo. CDC a te bay tou yon resous ki gen respons sou kesyon yo poze souvan sou twal kouvri figi yo.

VIDEO: Caroline County Rapòte Premye Ka COVID-19 la (21 Mas 2020)